Šroubení Parker EO2 slaví 25 let úspěšného působení na trhu

Popis produktu:

Šrou­bení EO2 se stalo nej­po­u­ží­va­něj­ším spo­jo­va­cím sys­té­mem s měk­kým těs­ně­ním na trhu. Od zave­dení těchto pro­duktů na trh obstál pro­gram EO2 díky řadě prak­tic­kých vlast­ností a výhod ve všech apli­ka­cích. EO2 mají met­rické roz­měry a spl­ňují sta­no­vené normy pro kru­hové kon­covky řezané s 24°, napří­klad: ISO 8434, DIN 2353 a DIN 3861. Šrou­bení EO2 jsou k dis­po­zici v tla­ko­vých stup­ních LL, L a S.

Charakteristickým rysem šroubení EO2 jeelastomerové těsnění na konci trubky.Nachází se mezi vnitřním kuželem tělesa šrou­bení a pláš­těm trubky, čímž účinně blo­kuje jedi­nou mož­nou cestu úniku. Her­me­ticky utěs­něná jsou dokonce média s níz­kou visko­zi­tou jako plyn a voda. Spe­ci­ální těs­nicí pro­fil má zvláště velký prů­řez a zajiš­ťuje účinné utěs­nění trubky a šrou­bení i v extrém­ních pod­mín­kách. Sys­té­mový tlak zvy­šuje tento těs­nicí úči­nek, proto je šrou­bení EO2 velmi vhodné pro vyso­kotlaké aplikace.

Speciální konstrukce šroubení EO2 zajišťujeefektivní montáž. Přidržovací kroužek využívá osvědčený a otestovanýprincip zářezného kroužku, který se zařízne, když se dostane do kon­taktu se stě­nou trubky. Před mon­táží exis­tuje vzdu­chová mezera mezi dose­da­jí­cími povrchy těs­ni­cího a při­dr­žo­va­cího kroužku. Mezera se uza­vře, jakmile při­dr­žo­vací krou­žek dosáhne konečné hloubky řezu do trubky. Pevný doraz usnad­ňuje uži­va­teli zjis­tit, že je mon­táž dokon­čena. Výsled­kem je, že spe­ci­ální kon­strukce sys­tému EO2 ele­mi­nuje rizika spo­jená s nad­by­teč­ným nebo nedo­sta­teč­ným utažením.

Další důle­ži­tou sou­částí série EO2 je funkční matice, ve které trvale drží těs­nicí a při­dr­žo­vací krou­žek. To zabra­ňuje všem úni­kům a urych­luje pro­ces mon­táže. Funkční matice obsa­huje inte­gro­vaný před­na­sta­vený nástroj. Ten zajiš­ťuje, že se při­dr­žo­vací krou­žek spo­leh­livě zařízne do trubky, aniž by došlo k poško­zení těs­nicí plo­chy tělesa šrou­bení, což odstra­ňuje riziko úniku z potrubí.

Šrou­bení EO2 odo­lá­vají tlaku až 800 bar (PN) pro sérii S a až 500 bar (PN) pro sérii L. Díky této zvý­šené odol­nosti vůči tlaku mohou být šrou­bení série L pou­žity v kon­struk­cích, kde je běžně plá­no­váno pou­žít šrou­bení série S. To sni­žuje náklady a nároč­nost mon­táže. Menší roz­měry série L také nabí­zejí výhody při práci ve stís­ně­ných mon­táž­ních prostorách.

Závit stan­dard­ních matic je ošet­řen pro­střed­kem EO LUB pro roz­měry větší než 25S/28L včetně. To má za násle­dek sní­žení uta­ho­vací síly o 25 %, a tím i jed­no­dušší montáž.

Šrou­bení EO2 jsou k dis­po­zici z oceli a nere­zové oceli. Povrchy stan­dard­ních oce­lo­vých šrou­bení neob­sa­hují Cr(VI). Nepo­u­žití Cr(VI) zna­mená lepší ochranu život­ního pro­středí a zlep­šení bez­peč­nosti práce. V prů­měru tento povrch nabízí anti­ko­rozní odol­nost 500 hodin proti bílé rzi. To také zajiš­ťuje zvý­šení pro­vozní život­nosti šrou­bení EO 2.