Parker Tracking System pro výměnu hydraulických hadic

Popis produktu:

Hyd­rau­lická hadice nebo jiný náhradní díl je ozna­čen čáro­vým kódem, který je vlo­žen do glo­bální data­báze Par­ker. V případě poru­chy lze oka­mžitě zjis­tit přes­nou spe­ci­fi­kaci hyd­rau­lické hadice nebo jiného kom­po­nentu a vyro­bit náhradní díl jed­no­duše a rychle, bez zby­teč­ných pro­stojů tech­niky a ztráty času. Sys­tém rov­něž nabízí pra­vi­del­nou kon­t­rolu ozna­če­ných hadic nebo jiných náhrad­ních dílů a vede tak k pro­ak­tivní péči o tech­niku.

 

 

 

Mobilní apli­kace PTS Mobile

S mobilní apli­kací Par­ker Trac­king Sys­tem Mobile (PTS Mobile - bez­platná apli­kace pro mobilní tele­fony s ope­rač­ními sys­témy Android a Apple iOS) jsou nyní výhody PTS kde­ko­liv se nachá­zíte. Výměna vadné hadice nebo jiného náhrad­ního dílu bude ještě jed­no­dušší, rych­lejší a přes­nější, než kdy­ko­liv předtím.

 

Mobilní apli­kaci je možné ZDARMA stáhnout pomocí následujících odkazů

PTS by Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration (App Store — iPhone, iPad)    qr code
PTS by Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration (Goo­gle Play — Android)    qr code

 

Představení aplikace PTS v praxi